கருக்கலைப்பு

கருக்கலைப்பு

கருக்கலைப்பு என்றால் என்ன?

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

கர்ப்பத்தை நிறுத்துவதற்கான பொறிமுறையே கருக்கலைப்பாகும்.
கர்ப்பத்தை மருந்துகளை உட்கொள்வதன் மூலமாகவோ அல்லது அறுவைச் சிகிச்சையினூடாகவோ நிறுத்த முடியும். ஆனால் இலங்கையில் கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதமானது. மேலும் தகவலுக்கு உங்கள் குடும்ப மருத்துவரிடம் பேசவும்.

Yeheli.lk Answered question November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.