රුධිරය දන් දීම

3.04K viewsසාමාන්‍ය සෞඛ්‍යයMedical Health

රුධිරය දන් දීම

රුධිරය දන් දීමට කොපමණ ප්‍රමාණයක් බර විය යුතුද?

Yeheli.lk Changed status to publish නොවැම්බර් 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

1 පිළිතුරු

ශරීර බර 50kg ට වඩා වැඩි විය යුතුයි.

Yeheli.lk Answered question නොවැම්බර් 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0