கர்ப்பகால மாதவிடாயை

கர்ப்பகால மாதவிடாயை

கர்ப்பகால மாதவிடாயை எவ்வாறு கண்டறிவது?

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியானது மாதவிடாயின் முதல் நாளில் தொடங்கி அடுத்த மாதவிடாயின் முதல் நாளில் முடியும்.

அண்டவிடுப்பு (உங்கள் கருப்பையில் இருந்து முட்டையை வெளியிடுதல்) உங்கள் அடுத்த மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு 12-14 நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கமாக நிகழ்கிறது. மாதத்தின் இந்த பகுதியில் நீங்கள் கர்ப்பமுற வாய்ப்புள்ளது.

Yeheli.lk Answered question November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.