කන්‍යාපටලය

කන්‍යාපටලය

මගෙ පලවෙනි එකතුවීමෙන් රුධිරය පිටවීමක් සිදු උනේ නැ.මා මෙයට පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වා නැත. මට කන්‍යාපටලයක් නැතිද?

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

ඇත්ත වශයෙන්ම පළමු එකතු වීමේදී රුධිරය පිටවන්නේ සියයට විසි පහකටත් අඩු කාන්තාවකට පමණි . බොහෝ අයගේ කන්‍යා  පටලයේ පවතින ස්වභාවය  ඒ නිසා එය බිඳී  නොයාම එහි ඇති වෙනත්  ව්‍යුහාත්මක  වෙනස්කම්  නිසා රුධිරය පිටවීමක් සිදු නොවේ .  එමෙන්ම කලාතුරකින් කාන්තාවන්ට කන්‍යා පටලය නොපිහිටන  අවස්ථාද තිබේ එවැනි අවස්ථාවලදී එය බිඳී රුධිරය පිට වීමක් නොවේ .

Yeheli.lk Answered question November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.