රුධිරය දන් දීම

3.04K viewsGeneral HealthMedical Health

රුධිරය දන් දීම

රුධිරය දන් දීමට කොපමණ ප්‍රමාණයක් බර විය යුතුද?

Yeheli.lk Changed status to publish November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0

ශරීර බර 50kg ට වඩා වැඩි විය යුතුයි.

Yeheli.lk Answered question November 16, 2023
Sorry, you do not have permission to read comments.
0